понедельник, 30 ноября 2009 г.

Барои Тоҷикистон кадом хел мактаб лозим?

Мақолаи чорум

Баъди пош хўрдани Шўравӣ республикаҳои дар соҳаи маориф пешгомтари он, аз ҷумла Русия ва Украина барои қабули низоми мактабҳои машҳури ҷаҳонӣ – педагогикаи Валдорфӣ, педагогикаи Монтессори ва педагогикаи Френе ягон қарори махсус ё қонун кабул накарда бошанд ҳам, як қисми муаллимҳоро дар Марказҳои омўзиши ин услубҳои нави таълим омўзонданд.

Аммо барои пурра гузаштан шароит омода накардаанд. Низоми кўҳнаи роҳбарӣ, қонуни таълими кўҳна боқӣ монд ва ба ин пешқадамтарин услубҳои эътирофшудаи ҷаҳонӣ зиддият нишон додан гирифт. Дар Тоҷикистон бошад, чунин воқеа рух дод: Соли 2001 педагогҳои хуҷандӣ Раъно Охунова ва Ҷамила Сабурова педагогикаи Валдорфии файласуф Рудолф Штайнерро (педагогика, ки маънои луғавиаш бачашиносӣ ва сарвари ба бачагон аст, дар асл як бахши фалсафа буд) дар Олмон омўхта қарор доданд, ки чунин мактабро дар Хуҷанд таъсис кунанд. Ҳукумати шаҳр барои онҳо як кўдакистони нимахаробро ҷудо мекунад (барои чунин хушфаҳмӣ дар ин шароит ташаккур бояд гуфт). Онҳо ин биноро бо кўмаки маоши волидоне, ки мехостанд фарзандонашон дар мактаби услули хориҷӣ хонанд, таъмир намуда ба кор оғоз карданд. Аммо дар моҳи марти соли 2009 баъзе масъулони маориф ба чунин хулоса меоянд, ки ин мактабе, ки амалаш ба «Қонун оиди таълим» мувофиқ намеояду на устав дораду на лицензияи давлатӣ чӣ лозим? Ва масъала гузоштанд, ки ин чароғаки фурўзони педагогикаи хориҷӣ хумўш карда шавад.

Он гоҳ сафоратхонаи Олмон изҳори ташвиш намуд ва Азия-Плюс мақолае чоп кард.

Мактабҳои Валдорфӣ дар зиёда аз шаст кишвар фаъолият мекунанд. Аввалин чунин мактаб 90 сол пеш дар Олмон дар асоси талабҳои китоби Штайнер «Ташаккули кўдак» бо ташаббуси соҳиби фабрикаи Валдорф-Астория таъсис ёфта буд ва унвони худро аз ин ҷо гирифтааст ва то ҳол дар ягон давлат ба чунин хулоса наомадаанд, ки ба шароити миллатҳои гуногун мутобиқ нест. Аввалин чунин кўшиш дар Тоҷикистон рух дод.

Педагогикаи валдорфӣ талаб мекунад, ки муаллим ақидаҳоро ба кўдакон зўран бор накунад, балки ихтиёрро ба худашон диҳад, то ки самти омўзишро мустақилона муайян кунанд. Инкишофи тасаввур, хаёлот аз мақсадҳои асосӣ аст. Ба фарҳанг эътибори зиёдест, бачаҳо наққошӣ, овозхонӣ, мусиқӣ, рақс, ҳайкалтарошӣ ва либосдўзӣ барин ҳунарҳоро аз бар мекунанд.

Агар ин мактаби камшогирд боқи монда бошад ҳам, магар бо як гул баҳор мешавад?

Педагогикаи ҷаҳонӣ танҳо аз мактаби валдорфӣ иборат нест! Услубҳои аз валдорфӣ пешрафтатар низ ҳастанд. Масалан педагогикаи Мария Монтессорӣ ва педагогикаи Селестен Френе. Ё худ педагогикаи ҳамкории Амонашвили-Шаталов-Лыссенковаи солҳои 80-ўм низ бад набуд, ки педагогикаи иҷбориро рад менамуд.

Барои шиносондани хонандагони аз педагогикаи хориҷӣ ноогоҳ, ду мақоларо ба забони русӣ аз Интернет дар поён ҷой додам.

Селестен Френе
Биография
Родился 15 октября 1986 г. в г. Гар в крестьянской семье. 1913-1914 гг. учился в нормальной школе в Ницце. Организатор и руководитель экспериментальных начальных школ в Бар-сюр-Лу (1920-1928), Сен-Поль (1928-1934), Ванс (1934-1966). В 1927 г. организовал “Кооператив сторонников светской школы”, объединивший его последователей, в 1957 г. – “Международную федерацию сторонников новой школы”. Издатель и главный редактор журналов “Воспитатель” и “Детское искусство”. Умирает в г. Ванс 7 октября 1966 г.
Педагогические установки
С. Френе писал: «Разрабатывая нашу педагогическую технику, мы никогда не исходили, из каких бы то ни было педагогических теорий. Наши методы базируются исключительно на опыте, который мы получили наощупь, в ходе непосредственной работы с детьми. Ни одно из наших нововведений не имеет корней в какой-либо априорной идеи». Выделил следующие педагогические установки. Максимальное развитие личности ребёнка в разумно организованном обществе, которое будет служить ему, и которому он сам будет служить. Школа завтрашнего будет ориентирована на ребёнка-члена общества. Ребёнок сам строит свою личность, а мы в этом ему помогаем. Надо создать возможности для свободного выражения каждого в любой области. Труд станет основополагающим принципом, движущей силой и философией народной школы. Светлая голова и умелые руки лучше, чем ум, перегруженный ненужными знаниями. Разумная дисциплина – результат организованного труда. Народная школа не может существовать без демократического общества. Главным в воспитании считал: 1. Здоровье ребёнка, развитие его творческих возможностей, стремление к познанию; 2. Создание благоприятной среды; 3. Оборудование и технические средства (С. Френе предложил оригинальную конструкцию простейшей обучающей машины).
Общие задачи воспитания
С. Френе писал: «В основе воспитания лежит достоинство личности. Взаимное уважение учителя и ученика является одним из главных условий обновления школы». Задачи воспитания. 1.Нравственное и гражданское воспитание, привитие любви к труду; 2. Развитие сноровки, остроты глаза, любознательности, тяги к практической деятельности; 3. Развитие практического мышления; 4. Обнаружение и культивирование общественно-полезных склонностей; 5. Воспитание в духе взаимопомощи, взаимоуважения, ответственности и личного достоинства; 6. Стимулирование: любознательности как первой ступени познания; 7. Стимулирование трудовой активности как обеспечивающей усвоение всех необходимых знаний; 8. Стимулирование индивидуальной и моральной ответственности; 9. Развитие школьного самоуправления (школьный кооператив, собрание кооператива).
Основные этапы воспитания и принципы воспитания на этих этапах
До 2 лет – воспитание в семье. От становления личности на начальном этапе в большей мере зависят успехи воспитания в индивидуальном, социальном, общечеловеческом плане последующих стадий развития ребёнка. Условия, необходимые для воспитания в семье: 1. здоровье родителей и борьба против тяжелых условий труда; 2. особая забота о беременных женщинах; 3. создание необходимых условий для новорожденного. От 2 до 4 лет – «Детский заповедник». На любом этапе жизни ребёнка воспитание осуществляется на основе принципа познания на ощупь. Всё это должен сделать воспитатель, полнея обогатить процесс познания, ускорить его, чтобы подготовить личность к активной роли в обществе. Воспитание осуществляется неразрывно с природой. С 4 до 7 лет – детский сад. На этом этапе также отрицается целесообразность уроков, в какой бы форме не проводились. Необходимы лишь условия для работы, игры. Организация всей воспитательной деятельности в соответствии с формированием личности в процессе труда, обеспечение возможности самостоятельно принимать решения и действовать Педагогические методы должны быть гибкими. Умственная деятельность: речь, рисунок, письмо, типографический набор, чтение. С 7 до 14 лет – начальная школа. С. Френе выступал против применения в начальной школе учебников, считая, что они исключают возможность индивидуализированного обучения. Индивидуальная работа с картотекой, исследования, наблюдение, рефераты, формы художественной экспрессии – рисование, пение, музыка, театр, прикладное искусство. Воспитание осуществляется неразрывно с природой. «Помещение нашей школы должно стать мастерской, осуществлять связь с окружающим миром". В мастерских осуществляется базовый физический труд. Френе большое значение придавал чёткому планированию учебного процесса. Учитель должен составлять общий план работы на год и по месяцам для каждого класса с учётом возможностей, распорядка и правил жизни коллектива. Ученик должен составлять индивидуальный план работы на неделю: записывать работу, которой хочет заниматься, и сам контролирует её выполнение. Предлагал самоконтроль в обучении, отказ от отметок. Учёт индивидуальных достижений и их ценности.
Педагогические инварианты
Разработал педагогические инварианты, которыми нужно руководствоваться при воспитании человека. Инвариант — это то, что не изменяется и не может измениться ни при каких условиях. Ни у какого народа.
• Природа ребёнка такая же, как и природа взрослого.
• Высокий рост человека вовсе не свидетельствует о его превосходстве над окружающими.
• Поведение ребёнка в школе зависит от его психического склада и состояния здоровья.
• Никто и ребёнок, как и взрослый, - не любит, чтобы ему приказывали.
• Никто не любит построения в команде, потому что это означает пассивное подчинение чужим приказам.
• Человек не любит исполнять какую-либо работу испод палки, даже если эта работа сама по себе ему не противна; сопротивление порождается именно принуждением.
• Любой человек предпочитает сам выбирать себе работу, даже если этот выбор ему невыгоден.
• Никто не любит совершать действия и подчиняться замыслам, которые ему чужды и непонятны.
• Необходимо добиваться того, чтобы труд стал мотивированным.
• Необходимо покончить со схоластикой.
• Любой человек стремится к успеху. Неудача тормозит работу и лишает энтузиазма.
• Естественным занятием для ребёнка является не игра, а труд.
• Наиболее эффективный путь усвоения знаний не наблюдение, не объяснение и не демонстрация, составляющие основные принципы традиционной школы, а экспериментальное нащупывание — естественный и универсальный метод познания.
• Знания добываются опытным путём, а не изучением правил и законов.
• Интеллект представляет собой мыслительную способность, тесно взаимодействующую с другими свойствами человека.
• Традиционная школа развивает способность только к абстрактному мышлению, далёкому от запросов реальной жизни.
• Ребёнок не устаёт от работы, которая отвечает его функциональным жизненным потребностям.
• Никто — ни ребёнок, ни взрослый — не любит надзора и наказаний, которые всегда воспринимаются как посягательство на их достоинство, особенно когда это происходит публично.
• Выставление оценок успеваемости и классификация учеников в принципе ошибочны.
• Нужно как можно меньше говорить.
• Ребёнок любит индивидуальную работу или работу в коллективе, где царит дух сотрудничества.
• В классе необходимо поддерживать порядок и дисциплину.
• Наказание - всегда ошибка. Оно унизительно для всех и никогда не достигает желаемой цели. Это самое крайнее средство.
• Новая жизнь школы строится на принципах сотрудничества, т е ученикам наряду с учителями предоставляется право на управление жизнью и деятельностью школы.
• Переполненность класса всегда является педагогическим просчётом.
• Современная концепция больших школьных комплексов ведёт к анонимности, как учителей, так и школьников: это концепция ошибочна и является препятствием на пути к осуществлению целей.
• Будущая демократия общества готовится демократией школы; авторитарная школа не может сформировать будущих граждан демократического общества.
• В основе воспитания лежит достоинство личности. Взаимное уважение учителя и ученика является одним из главных условий обновления школы.
• Педагогическая реакция, являющаяся составной частью социальной и политической реакции, оказывает противодействие прогрессивным преобразованиям.
• Оптимистическая вера в жизнь.
Труды
• "Педагогические инварианты"
• "Новая французская школа"
• "Нравственное и гражданское воспитание"
• "Формирование личности ребёнка и подростка"

Педагогика Монтессори

Определение
Под педагогикой Монтессори понимается разработанная доктором Марией Монтессори система обучения детей (начало внедрения в практику — 1906 г.), а также философия обучения в школах и детских садах. Педагогика Монтессори основывается на открытом преподавании, в противоположность закрытому, например, фронтальному преподаванию. Эта педагогика, в отличие от педагогики идеологической, может быть названа экспериментальной, в том смысле, что собственные наблюдения ребенка ведут обучающего к выбору подходящих дидактических приемов применительно к данному ребенку и данной ситуации. Суть педагогики Монтессори заключается в девизе: «Помоги мне сделать самому».
Философия
Педагогика Монтессори часто характеризуется как педагогический метод, при котором ребенок и его индивидуальность ставятся во главу угла. Монтессори верила в самоценность каждого ребенка. В педагогике Монтессори не применяются сравнения и измерения по существующим общим меркам. Вместо этого дети учатся свободно, без принуждения, внешнего вмешательства и критики. Мария Монтессори была убеждена в том, что как поощрение, так и наказание вредны для внутренней ориентации человека и что люди должны учиться, следуя собственной мотивации. В первую очередь потому, что стремление принимать участие в жизни взрослых органически свойственно природе подрастающего. Педагогика Монтессори сосредотачивается на потребностях, способностях и одаренности каждого отдельного ребенка. Дети учатся лучше всего, когда они могут сами определять свой ритм и способ учебы. Поэтому Монтессори-педагоги поощряют детей самим управлять выбором темпа, темы и закрепления изученного.
Лейтмотив метода Монтессори состоит в поддержании естественной радости ребенка от учения. По Монтессори эта радость учиться – одна из главных особенностей подрастающего человека вообще. Поддерживая это чувство и управляя им в духе уважения, педагог способствует развитию целостной и уравновешенной личности. Дети, обучающиеся в собственном ритме и в соответствии с собственными интересами, приобретают уверенность в собственных силах и усваивают изученное наиболее эффективным образом.
Самостоятельность подкрепляется заданиями из практической жизни (то есть такими, которые находят непосредственное приложение в повседневной практике). Монтессори-детсад учит (в первую очередь через подражание) таким вещам, как самостоятельно одеваться, мыться, накрывать стол и т.д. Обучение по Монтессори в школе оставляет большой простор для работы в группах. Дети могут выбирать, с кем они желают совместно работать и над чем. При этом групповая работа ставит акцент на личности обучающегося как руководителя своего интеллектуального развития.
Для Марии Монтессори имеет первостепенное значение дать ребенку возможность развивать свое чувственное восприятие в подготовленной обстановке, отвечающей его психологическим потребностям. При этом особенно важно, чтобы обучающие и себя самих воспринимали как обучающихся, учитывали собственный ритм каждого ребенка, старались понять его в его индивидуальности и распознать, что его в данный момент занимает. Например, может случится, что ребенок использует специальный математический материал не для занятия математикой, а для измерения или строит из него машины и т.п. - и в этом случае руководитель должен принять такое развитие.
Принципы педагогики Монтессори
По Марии Монтессори процесс развития детской личности подразделяется на три фазы:
• первая стадия детства (0 – 6 лет)
• вторая стадия детства (6 – 12 лет)
• юность (12 – 18 лет).
Каждая из этих стадий представляет собой отчетливый самостоятельный отрезок развития.
Фаза первой стадии детства (0 – 6 лет) – важнейшее время жизни, поскольку именно в это время формируются личность и способности ребенка. Монтессори понимает первые шесть лет жизни как вторую эмбриональную фазу роста, в которую развиваются дух и душа ребенка. В то время как взрослый человек фильтрует свои восприятия, ребенок впитывает в себя окружающую среду и она становится частью его личности.
Вторую стадию детства Монтессори определяет как фазу лабильности. В ходе своего развития ребенок проходит так называемые "чувствительные" или "сенситивные" периоды. В такие периоды ребенок особенно чувствителен к определенным возбуждениям со стороны окружающей среды, например, что касается развития движений, речи или социальных аспектов. Если в течение фазы чувствительности ребенок найдет занятие, соответствующее его потребностям, он станет способным к глубокой концентрации. В продолжение такой фазы ребенок не позволяет себя отвлечь другим раздражителям – он проходит процесс постижения, который, согласно Монтессори, захватывает не только его интеллектуальную сторону, но и все личностное развитие. Для этого процесса Монтессори употребляет термин "нормализация".
Решающим для развития педагогики Монтессори и соответствующих материалов является следующее наблюдение: одна из важнейших фаз чувствительности каждого ребенка это фаза "усовершенствование чувств". Каждый ребенок обладает естественным стремлением все пощупать, понюхать, попробовать на вкус. Из этого наблюдения Монтессори делает вывод, что доступ к интеллекту ребенка ведет не через абстракцию, а принципиально через его органы чувств. Ощущать и познавать становятся в ходе процесса учебы единым целым. В этих положениях Монтессори испытала влияние учений Жана Итара и Эдуарда Сегена. Основываясь на изложенных результатах, Монтессори разработала свой учебный материал, ориентированный исключительно на чувственные восприятия ребенка. Так, ее математический материал позволяет ребенку, ощущая в руке одну бусину и блок из тысячи бусин, получить представление о числах один и тысяча задолго до того, как он будет способен на абстрактное представление о числах.
Подготовленная среда
Подготовленная среда – важнейший элемент педагогики Монтессори. Без нее она не может функционировать как система. Подготовленная среда дает ребенку возможность постепенно, шаг за шагом освобождаться от опеки взрослого, становиться от него независимым. Поэтому окружающая ребенка среда должна, по Монтессори, ему соответствовать. Так, оборудование в доме ребенка или школе должно соответствовать росту и пропорциям ребенка соответствующего возраста. Дети должны иметь возможность самостоятельно переставлять столы и стулья. Им должна быть дана возможность, самостоятельно выбирать место для занятий. Переставление стульев с места на место, производящее шум, Монтессори рассматривает как упражнение моторики. Они должны научиться переставлять предметы по возможности тихо, чтобы не мешать другим. Окружение эстетично и элегантно, в домах ребенка используется хрупкий фарфор. Дети должны научиться уверенности в обращении с хрупкими предметами и осознавать их ценность. Материал находится в свободном доступе, на уровне глаз ребенка. Это носит характер призыва к действию. Каждый вид материала имеется только в одном экземпляре. Это должно научить ребенка социальному поведению в отношении других детей, учитывать их потребности. О своем окружении дети заботятся сами. В этом они приобретают навыки независимости от взрослых.
Роль взрослого в педагогике Монтессори
С момента своего рождения ребенок стремится к свободе и независимости от взрослого. Монтессори описывает этот процесс как биологический принцип человеческой жизни. Подобно тому, как тело ребенка развивает свои способности и дает ему свободу движений, так же и дух ребенка исполнен голодом к учению и к духовной автономии. В этом процессе взрослый может стать союзником ребенка и создать для него окружение, соответствующее его потребностям и стремлению к познанию. Самопонимание взрослого в педагогике Монтессори – это роль помощника, сглаживающего для ребенка путь к самостоятельности в соответствии с принципом "Помоги мне сделать самому". Процесс обучения и познания происходит в ребенке, ребенок – сам свой учитель. Взрослый должен научиться вести ребенка к учению, чтобы потом самоустраниться и оставаться в роли наблюдателя, сопровождающего процесс познания у детей. Поскольку каждый ребенок проходит фазы чувствительности индивидуально, учебный план в доме ребенка или школе должны быть индивидуально ориентированы. Учитель владеет техникой распознавания фаз чувствительности и способен вести ребенка к деятельности, которая активировала бы его интерес. В принципе, однако, ребенку должна быть дана свобода самому выбирать, с чем он хочет работать.
Роль воспитателя
В отношении того, что должен делать воспитатель, заключается первое педагогическое требование. Это не требование делать что-то определенное, но требование не делать чего-то определенного, а именно, категорический призыв не мешать процессу саморазвития. Это требование вытекает, по крайней мере, из того тезиса, что родители – не творцы ребенка, что ребенок, как выше уже говорилось, сам прораб своего развития; родители – помощники на этой стройке и должны довольствоваться этой ролью. Из этого вытекает и все понимание воспитания, лежащее в основе педагогики Монтессори, которое она понимает как "помощь в саморазвитии ребенка от момента его рождения". Этим она формулирует свое четкое "нет" всякого рода энергичным личностям, желающим, подобно Гётевскому Прометею, творить людей по своему образу и подобию, а также современному бихевиоризму, сводящему человеческую личность к кибернетическим понятиям. Монтессори ожидает от взрослого, напротив, "внутренней перефокусировки", ведущей к тому, что взрослый в общении с ребенком думает не о себе, а о ребенке и его будущем.

Комментариев нет: